2019.szeptember rezsiutalvány

Megjelent a rezsiutalványról a
202/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet a nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek részére juttatandó

A rendelet értelmében Magyar Államkincstár által kibocsátott készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek, valamint értékpapírnak nem minősülő és kizárólag az e rendeletben meghatározott szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére szolgáló papíralapú fizetési eszközre, rezsiutalványra jogosult az a személy, akinek 2019 májusában:
1. öregségi nyugdíjat,
2. özvegyi nyugdíjat,
3. szülői nyugdíjat,
4. árvaellátást,
5. baleseti hozzátartozói nyugellátást,
6. mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,
7. mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,
8. korhatár előtti ellátást,
9. szolgálati járandóságot,
10. átmeneti bányászjáradékot,
11. táncművészeti életjáradékot,
12. rokkantsági ellátást,
13. rehabilitációs ellátást,
14. baleseti járadékot,
15. rokkantsági járadékot,
16. bányászok egészségkárosodási járadékát,
17. fogyatékossági támogatást,
18. vakok személyi járadékát,
19. a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást,
20. polgármesterek közszolgálati járadékát,
21. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást,
22. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói
támogatást,
23. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását,
24. a hadigondozásról szóló törvény alapján a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátást,
25. kormányrendelet alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint emelendő, az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó
emelést,
26. nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot,
27. házastársi pótlékot vagy
28. házastársi jövedelempótlékot folyósítottak.
 
A jogosultakat 2019 szeptemberében egyszeri juttatásként, egy alkalommal személyenként 9000 forint értékű, három darab 3000 forint címletű rezsiutalvány illeti meg.
A Magyar Államkincstár intézkedik a rezsiutalványnak a jogosultak részére történő megküldéséről. A rezsiutalványt tartalmazó küldemény jogosultak részére történő kézbesítésére postai szolgáltatás keretében kerül sor. A Posta a kézbesítést kizárólag egyszer kísérli meg. A postai kézbesítés eredménytelensége esetén az ismételt kiküldés iránti kérelmet a Magyar Államkincstárnál, a Magyar Államkincstár által a honlapján közzétett címen kell előterjeszteni. A kérelem benyújtásának jogvesztő határideje 2019. november 30.

A rezsiutalvány a szolgáltatásért fizetendő, természetes személy fogyasztót terhelő számla kiegyenlítésére használható fel. A rezsiutalvány – a 6. § (3) bekezdésében meghatározott kivétellel – sem részben, sem egészben készpénzre nem váltható.
A rezsiutalványt a jogosultak a 2020. március 31-ig használhatják fel.

A szolgáltató részére az ügyfélszolgálatán átadott rezsiutalványok értékét a szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az átadást követő 15 napon belül jóváírja a rezsiutalványt felhasználó természetes személy által meghatározott természetes személy fogyasztó folyószámláján.

Ha a fogyasztó előre fizető mérővel rendelkezik, akkor a szolgáltató gondoskodik a rezsiutalványok értékének a mérőre történő feltöltéséről. Az egyetemes szolgáltató a jóváírásból fakadóan a természetes személy fogyasztó folyószámláján az elszámolás során jelentkező 3000 forintot meghaladó túlfizetést – visszafizetés helyett – a természetes személy fogyasztó következő számláiban számolja el.

Részletek, hivatkozás: 202/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet a nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek részére juttatandó rezsiutalványról. Magyar Közlöny, 2019. évi 144. szám (2019. augusztus 23.)

15. Gyermekek után járó ellátások 2020.

Bernáthné Székely Julianna,
rehabilitációs gazdasági menedzser, szakértő

06-20-420-20-39

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15. GYED, diplomás Gyed, CSED 2019-től 2020-ban


A minimálbér emelkedése miatt emelkedik fenti ellátások összege.

2015-től a terhességi gyermekágyi segély (TGYÁS) elbevezés megváltozott csecsemőgondozási díjra (CSED). A korábbi éveknek megfelelően:

GYED (gyermekgondozási díj)

Jogosult: akik terhességük előtti 2 évben dolgoztak legalább 365 napot. Munkáltatóknál igényelhető. Ha munkanélküli, akkor az álláskeresési járadék folyósítása alatt igényelhet CSEDet majd GYEDet, de ezalatt fel kell függeszteni az álláskeresési járadék folyósítását. Ha viszont munkanélküli a kismama és nincs álláskeresési járadéka, akkor nem jogosult CSEDre GYEDre. Ha a kismama egyéni vállalkozó, akkor a székhelye szerinti OEP vagyis NEAKnál igényelheti a GYEDet 6 hónapra visszamenőleg is.

2019-ben a GYED számításának alapja a kismama jelenlegi munkahelyén keresett bére, de abból is csak az igénylést megelőző 3.hónap utolsó napjától visszaszámított 180 nap átlagkeresete. Max.összege az előző naptári év átlagkeresetének 70%a, de max. a mindenkori minimálbér (jelenleg 161ezer) kétszeresének 70%a (2020-ben 225.400Ft, ebből (szja és nyugdíjjárulék levonás történik)

CSED Csecsemőgondozási díj (TGYÁS 2014.12.31-ig)

Csecsemőgondozási díjra jogosult az a nő, aki a gyermeke születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és akinek a gyermeke
-    a biztosítás tartama alatt vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül születik, vagy
-    a biztosítás megszűnését követően negyvenkét napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő huszonnyolc napon belül születik.

Csecsemőgondozási díjra jogosult továbbá:
-    az a nő, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, a gyermek gondozásba vételének napjától,
-    a családbafogadó gyám, aki a csecsemőt végleges döntés alapján gondozza, a gyám kirendelésének napjától,
-    a csecsemőt gondozó vér szerinti apa, ha a gyermeket szülő nő az egészségügyi szolgáltató által igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerül abból a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák, az igazoláson feltüntetett naptól a gyermeket szülő nő - igazolás szerinti - egészségi állapotának fennállásáig,
-    a csecsemőt gondozó vér szerinti apa, ha a gyermeket szülő nő meghal, az elhalálozás napjától
-    az a férfi, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, ha a gyermeket vele együtt örökbe fogadni szándékozó nő az egészségügyi szolgáltató által igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerül abból a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák, az igazoláson feltüntetett naptól a gyermeket szülő nő - igazolás szerinti - egészségi állapotának fennállásáig,
- az a férfi, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, ha a gyermeket örökbe fogadni szándékozó nő meghal, az elhalálozás napjától
- az a férfi, aki a csecsemőt egyedül vette örökbefogadási szándékkal nevelésbe, a gyermek gondozásba vételének napjától
a gyermek születését követő 168. napig.

Amennyiben az édesanya a munkáltatójától fizetés nélküli szabadságban részesül, biztosítási jogviszonya fennáll, ezért a második illetőleg harmadik gyermek születése esetén is jogosult a csecsemőgondozási díjra, melyet a korábban megállapított ellátás mellett is folyósítanak.

A jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe be kell számítani
- a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj
- kivéve a felsőoktatásban részt vevők részére megállapított gyermekgondozási díj - folyósításának az idejét,
- közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejéből 180 napot,
- a rehabilitációs járadék, rehabilitációs ellátás folyósításának idejét.

A csecsemőgondozási díj a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra jár. A csecsemőgondozási díj legfeljebb a gyermek születését követő 168. napig jár, kivéve a jogszabály szerint a koraszülött gyermekek esetében a szülési szabadságra vonatkozó rendelkezés alkalmazásakor. Ha a csecsemőgondozási díj iránti kérelem a szülés várható időpontját megelőző 28 napnál korábban kerül benyújtásra, akkor a kérelem elbírálására vonatkozó határidő a szülés várható időpontját megelőző 28. napon kezdődik.
A szülő nő csecsemőgondozási díjra való jogosultsága legkésőbb a gyermek születésének napjával, koraszülött gyermekre tekintettel a szülési szabadság első napjával nyílik meg.

NEM jár CSED:
- a szülési szabadságnak arra a tartamára, amelyre a teljes keresetét megkapja,
- ha bármilyen jogviszonyban - ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenységet - keresőtevékenységet folytat.
Annak a személynek, aki a keresetét részben kapja meg, csak az elmaradt keresete után jár csecsemőgondozási díj.

Nem minősül keresőtevékenységnek az ellátásra való jogosultság kezdőnapját megelőzően végzett tevékenységből származó jövedelem - ideértve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazást és a személyijövedelemadó-mentes tiszteletdíjat is - ha az az ellátás folyósításának ideje alatt kerül kifizetésre.

ÖSSZEGE: A naptári napi alap 70%-a. A csecsemőgondozási díj alapjául szolgáló jövedelmet a táppénzszabályok szerint állapítják meg.

A csecsemőgondozási díj megállapítása iránti igény az igénybejelentés napjától visszamenőleg legfeljebb hat hónapra érvényesíthető. Az ellátást legkorábban az igénybejelentés napját megelőző 6. hónap első napjától lehet megállapítani.

A csecsemőgondozási díj iránti kérelmet
- a kifizetőhellyel rendelkező munkáltató esetében a kifizetőhely,
- egyéb esetben a munkáltató székhelye szerint illetékes egészségbiztosító bírálja el és utólag folyósítja.
Hivatkozás: 1997.évi LXXXIII.tv.

DIPLOMÁS GYED

Jogosultság: aki felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán legalább 2 aktív félévvel rendelkező kismama, és a gyermek születését követő 365napig jogosult erre.
Összege: a felsőfokú alapképzés esetén a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér (2019-ben 149.000Ft) 70%a, 2019-ben 103.300Ft, mesterképzésben résztvevő anyuka esetén a garantált bérminimum (2019-ben 195.000Ft) 70%a, 2019-ben 136.500Ft. GYED mellett dolgozni és tanulni is lehet.

Hivatkozás: 1998.évi LXXXIV.tv.Csjt.

GYERMEKGONDOZÁST SEGÍTŐ ELLÁTÁS (korábban GYES)

Jogosultság és összeg sem változik: a gyermek 3. életévének betöltéséig jogosult erre a szülő, gondozó, gyám, korlátlanul dolgozhat mellette, és összege a az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összege, 28.500Ft. (iker születése esetén gyermekenként értendő, nyugdíjjárulékot vonnak).
-    a szülő, a gyám, a kiskorú szülő, ha a kiskorú szülő gyermekének nincs gyámja, vagy ha a tizenhatodik életévét betöltött kiskorú szülő a saját háztartásában nevelt gyermekének gyámjával nem él egy háztartásban
-    a gyermek 3. életévének betöltéséig.
-    ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig. (A gyermek tankötelessé válásának időpontjaként legfeljebb a gyermek 10. életéve betöltésének napját kell érteni. Amennyiben ikergyermek esetén a tankötelessé válás éve nem egyezik meg, úgy az ellátást a legkésőbb tankötelessé váló gyermek tankötelessé válása évének végéig folyósítják, legfeljebb a gyermekek tizedik életévének betöltéséig, változatlan összegben. (Abban az esetben, ha a gyermek tankötelezettsége nem abban az évben kezdődik, amely év augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, a jogosult köteles benyújtani az igényelbíráló szervhez a tankötelezettség kezdetéről szóló döntést.)
-    a tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermek tizedik életévének betöltéséig

Ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, 10. életévének betöltéséig állapítják meg az ellátást.
Amennyiben a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel családi pótlék iránti kérelmet még nem nyújtottak be, a tartós betegség, illetve súlyos fogyatékosság tényéről szóló, a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló jogszabály szerinti igazolást a gyermekgondozást segítő ellátás iránti kérelemhez csatolni kell. Ha a gyermek az ellátás folyósításának ideje alatt válik tartósan beteggé, illetve súlyosan fogyatékossá és ennek tényét az igazolás benyújtásával a járási hivatalnál bejelentik, a családi pótlék magasabb összegben történő megállapítása, illetve a  
gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultság időtartamának megváltoztatása iránt új kérelmet nem kell benyújtani.

A gyermek szülőjének vér szerinti, örökbe fogadó szülője, továbbá annak együtt élő házastársa (nagyszülő) is jogosult az ellátásra, ha
- a gyermek az első életévét betöltötte,
- a gyermek gondozása, nevelése a szülő háztartásában történik,
- a gyermek szülei írásban nyilatkoznak arról, hogy a gyermekgondozási segélyről lemondanak és egyetértenek a gyermekgondozási segélynek nagyszülő részéről történő igénylésével, és
- a szülő háztartásában nincs másik olyan gyermek vagy ikergyermek, akire tekintettel gyermekgondozást segítő ellátást folyósítanak.

A nagyszülő részére az ellátásra való jogosultság a fenti feltételek fennállása esetén kizárólag akkor állapítható meg, ha
- ő maga megfelel az ellátásra való jogosultság feltételeinek, és
- a jogosultsági feltételek a szülő esetében is fennállnak.

Egy gyermek esetén a támogatás havi összege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével (2020-ban is 28.500,- Ft).
Ikergyermekek esetén a támogatás összege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2 gyermek esetén 200%-ával, 3 gyermek esetén 300%-ával, 4 gyermek esetén 400%-ával, 5 gyermek esetén 500%-ával, 6 gyermek esetén 600%-ával.

Az ellátásban részesülő szülő kereső tevékenységet a gyermek fél koráig nem folytathat. A gyermek fél éves korának betöltését követően időbeli korlátozás nélkül lehet dolgozni.
Az ikergyermeket nevelő szülő gyermekgondozást segítő ellátásának havi összege a keresőtevékenység folytatása mellett is azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2020-ban 28.500,- Ft) 2 gyermek esetén 200%-ával, 3 gyermek esetén 300%-ával, 4 gyermek esetén 400%-ával, 5 gyermek esetén 500%-ával, 6 gyermek esetén 600%-ával. Az összeg 2020-ban is változatlan
10 százalékos nyugdíjjárulék levonása mellett szolgálati időnek számít.
Amennyiben a szülőknek második vagy további gyermekük születik, mielőtt a korábban született gyermek után járó ellátások folyósítási ideje lejárt volna, akkor egyszerre mindegyik gyermek után folyósíthatóak a különböző ellátások, azzal a korlátozással, hogy a gyermekgondozást segítő ellátásból egyszerre legfeljebb két ellátás folyósítható. Ez a korlátozás ugyanakkor nem érinti az ikrek után folyósítandó többszörös összegű gyermekgondozást segítő ellátást.
Az ellátás iránti kérelmet
-    a fővárosi és megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatánál,
-    a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál vagy az integrált ügyfélszolgálatnál (kormányablak), vagy
-    a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen lehet benyújtani.

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén, ha családi pótlékot még nem igényeltek, akkor csatolni kell a magasabb összegű családi pótlékra jogosító orvosi igazolást.
A gyermekgondozást segítő ellátás folyósításával egyidejűleg lehetőség van a részösszegű ápolási díj megállapítására. Az alapösszegű ápolási díj összege 39.365,- Ft, a fokozott ápolást igénylő személy után járó ápolási díj összege azonos a költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 150%-val (59.048,- Ft), a kiemelt ápolási díj alapösszeg 180%-val (70.857,- Ft). Az ellátásban részesülő személy, a gyermekgondozást segítő ellátás és az ápolási díj összege közötti különbözetet kaphatja meg ápolási díjként részösszegben.

Gyermekgondoszást segítő ellátás méltányossági alapon elbírására van lehetőség, a kérelmet benyújtó személy lakcíme szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal vezetője – méltányossági jogkörben eljárva – gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultságot
-    megállapíthatja a gyermeket nevelő személynek, ha a gyermek szülei a gyermek nevelésében három hónapot meghaladóan akadályoztatva vannak;
-    megállapíthatja, illetőleg meghosszabbíthatja a jogosultságot: a gyermek általános iskolai tanulmányainak megkezdéséig, legfeljebb azonban a gyermek 8. életévének betöltéséig, ha betegsége miatt napközbeni ellátását biztosító intézményben nem gondozható.

A kérelmet formanyomtatványon az igénylő lakóhelye, tartózkodási helye szerinti megyei kormányhivatal járási hivatalához kell benyújtani.
Hivatkozás: 1998.évi LXXXIV.tv.Csjt.

GYET, GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS ("főállású anyasági támogatás")

Jogosultság: A gyermeknevelési támogatást az a szülő, a gyám veheti igénybe, aki saját háztartásban három vagy több kiskorút nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek harmadik életévétől nyolcadik életévének betöltéséig jár.
A jogosultság független az előzetes biztosítási időtől, illetve a család jövedelmi, vagyoni helyzetétől.

ÖSSZEG: gyermekek számától függetlenül – azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével (28.500,- Ft). Töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár. Az ellátás időtartama – 10 százalék nyugdíjjárulék levonása mellett – szolgálati időnek számít.

A gyermeknevelési támogatásra vonatkozó kérelem elektronikus úrlapon, személyesen vagy postai úton benyújtható
-    a fővárosi és megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatánál,
-    a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál vagy az integrált ügyfélszolgálatnál (kormányablak), vagy
-    a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen.

A támogatást a gyermekkel közös háztartásban élő szülők bármelyike igénybe veheti. Megállapodás hiányában a támogatást igénylő szülő személyéről – kérelemre – az illetékes városi gyámhivatal dönt

Nem jár a támogatás annak a szülőnek, aki:

-  rendszeres pénzellátás bármelyikében részesül, (kivéve, ha a támogatás folyósítása mellett dolgozott és betegsége után táppénzt, baleseti táppénzt kap),
-  akkor sem jár, ha olyan gyermek után igényli a támogatást, akit ideiglenes hatállyal helyeztek el, átmeneti vagy tartós nevelésbe vettek, illetve 30 napot meghaladóan szociális intézményben tartózkodik,
-  előzetes letartóztatásban van, illetve szabadságvesztését tölti.

Ha a szülők egyidejűleg több gyermek után lennének jogosultak a gyermekgondozási támogatás egyik vagy mindkét formájára, a támogatást csak egy jogcímen és csak az egyik szülő veheti igénybe. Arra tehát nincs lehetőség, hogy az egyik szülő gyermeknevelési támogatásban, a másik gyermekgondozást segítő ellátásban részesüljön.
A támogatás folyósításának időtartama nyugdíjszerző szolgálati időnek minősül, de nem számít munkaviszonyban töltött időnek
A gyermeknevelési támogatásban részesülő szülő kereső tevékenységet heti 30 órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időbeli korlát nélkül, ha a munkavégzés otthonában történik.

A gyermekek időbeli korlátozás nélkül elhelyezhetők a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben.
Ha a fenti ellátások megszűnését követően a szülő nem tud elhelyezkedni, és korábbi munkaviszonya alapján álláskeresési járadékra nem jogosult, a járási hivataltól kérheti az aktív korúak ellátására való jogosultságának (foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás) megállapítását, ha a munkaügyi szervvel legalább három hónapig együttműködött.
A gyermeknevelési támogatás méltányosságból történő megállapítására, meghosszabbítására nincs lehetőség. Biztosítási időtől független az ellátás.
Hivatkozás: 1998.évi LXXXIV.tv.Csjt.

ANYASÁGI TÁMOGATÁS

Jogosultság: a szülést követően
-    az a nő, aki várandóssága alatt legalább négy alkalommal - koraszülés esetén legalább egyszer - várandósgondozáson vett részt;
-     az örökbefogadó szülő, ha a szülést követő hat hónapon belül az örökbefogadást végleges határozatban engedélyezték;
-    a gyám, ha a gyermek a születését követően hat hónapon belül - végleges határozat alapján - a gondozásába kerül.

ÖSSZEG: Az anyasági támogatás – gyermekenkénti – összege azonos a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének (28.500Ft) 225 százalékával (64.125Ft), ikergyermekek esetén 300 százalékával.  (85.500Ft)

Az anyasági támogatás megállapítása iránti kérelmet a szülést követő hat hónapon belül lehet benyújtani. A kérelem késedelmes benyújtása esetén igazolási kérelem benyújtásának van helye.
-    a fővárosi és megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatánál,
-    a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál vagy az integrált ügyfélszolgálatnál (kormányablak), vagy
-    a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen.
Hivatkozás: 1998.évi LXXXIV.tv.Csjt.

 CSALÁDI PÓTLÉK - NEVELÉSI ELLÁTÁS - ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁS

2010. augusztus 30-tól a családi pótlék két ellátást foglal magába, a nevelési ellátást, és az iskoláztatási támogatást.
A nevelési ellátást a még nem tanköteles, az iskoláztatási támogatást a tanköteles, s már nem tanköteles, de közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermekek után folyósítják.
A nevelési ellátás és az iskoláztatási támogatás megállapításának feltételei és az ellátás összege azonos a korábban folyósított családi pótlék összegével.
Nevelési ellátásra jogosult:
-    a vér szerinti vagy örökbe fogadó szülő;
-    a szülővel együtt élő házastárs;
-    az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni és az erre irányuló eljárás már folyamatban van;
-    a szülővel együtt élő élettárs, ha az ellátással érintett gyermekkel életvitelszerűen együtt él és a szülővel élettársként legalább egy éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy a szülővel fennálló élettársi kapcsolatát az ellátás megállapítására irányuló kérelmet legalább egy évvel megelőzően kiállított közokirattal igazolja (a továbbiakban együtt: szülő);
-    a nevelőszülő;
-    a gyám; továbbá
-    az a személy, akihez ideiglenes hatállyal elhelyezték, a saját háztartásában nevelt,
-    a gyermekotthon vezetője a gyermekotthonban nevelt,
-    a szociális intézmény vezetője az intézményben elhelyezett,
- a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka vagy a javítóintézet igazgatója a büntetés-végrehajtási intézet anya-gyermek részlegén vagy a javítóintézet fiatalkorú és gyermeke együttes elhelyezését biztosító részlegén elhelyezett, még nem tanköteles gyermekre tekintettel, a gyermek tankötelessé válása évének október 31-éig.

Iskoláztatási támogatásra jogosult
- a vér szerinti vagy örökbe fogadó szülő;
- a szülővel együtt élő házastárs;
- az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni és az erre irányuló eljárás már folyamatban van;
-           a szülővel együtt élő élettárs, ha az ellátással érintett gyermekkel életvitelszerűen együtt él és a szülővel élettársként legalább egy éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy a szülővel fennálló élettársi kapcsolatát az ellátás megállapítására irányuló kérelmet legalább egy évvel megelőzően kiállított közokirattal igazolja (a továbbiakban együtt: szülő);
- a nevelőszülő;
- a gyám; továbbá
- az a személy, akihez ideiglenes hatállyal elhelyezték, a saját háztartásában nevelt,
- a gyermekotthon vezetője a gyermekotthonban nevelt,
- a szociális intézmény vezetője az intézményben elhelyezett, továbbá
- a gyámhatóság által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy
  a tanköteles gyermekre tekintettel a gyermek tankötelessé válása évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára, valamint a tankötelezettsége megszűnését követően közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermekre (személyre) tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a gyermek (személy) a huszadik - a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény alapján fogyatékossági támogatásra nem jogosult, de sajátos nevelési igényű tanuló esetében huszonharmadik - életévét betölti; továbbá

a javítóintézet igazgatója vagy a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka a javítóintézetben nevelt vagy a büntetés-végrehajtási intézetben lévő, és gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, tanköteles gyermekre tekintettel a tankötelezettség teljes időtartamár
Saját jogán jogosult iskoláztatási támogatásra az a közoktatási intézményben a tankötelezettsége megszűnését követően tanulmányokat folytató személy,
-   kinek mindkét szülője elhunyt,
-   kinek a vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától különélő szülője elhunyt,
-   ki kikerült az átmeneti vagy tartós nevelésből,
-   kinek a gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt meg,
-   ki a családi pótlékra jogosult személlyel nem él egy háztartásban, vagy
-   ha az iskoláztatási támogatást – a gyámhatóságnak a szülői ház elhagyását engedélyező határozatában foglaltak szerint – a nagykorúságát megelőzően is a részére folyósították, annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a huszadik - a fogyatékossági támogatásra nem jogosult, de sajátos nevelési igényű tanuló esetében huszonharmadik - életévét betölti.

Amennyiben a fenti körülmények közül valamelyik nagykorúvá válást követően, de a tankötelezettség megszűnésének időpontját (20, illetőleg sajátos nevelési igényű tanuló esetén 23 év) megelőzően következik be, a nagykorúvá válás időpontjától lehet az iskoláztatási támogatást saját jogon megállapítani.
ÖSSZEG:
-   egygyermekes család esetén 12.200,- forint,
-   egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13.700,- forint,
-   kétgyermekes család esetén gyermekenként 13.300,- forint,
-   két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 14.800,- forint,
-   három- vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 16.000,- forint,
-   három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 17.000,- forint,
-   tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén, valamint a gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy szociális intézményben élő, továbbá nevelőszülőnél elhelyezett tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 23.300,- forint,
-   tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 25.900,- forint,
-   a saját jogon nevelési ellátásra jogosult tartósan beteg illetőleg súlyosan fogyatékos személy 20.300,- forint,
-   a gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy szociális intézményben élő, továbbá nevelőszülőnél elhelyezett, továbbá az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, a gyámhatóság által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy, valamint a saját jogon iskoláztatási támogatásra jogosult személy esetén 14.800,- forint.

A családi pótlék összegének megállapítása szempontjából azt a vér szerinti, örökbe fogadott vagy nevelt gyermeket kell figyelembe venni,
-    aki az igénylő háztartásában él, és
-    akire tekintettel a szülő, a nevelőszülő, a gyám családi pótlékra jogosult,
-    aki közoktatási intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézményben első akkreditált felsőfokú iskolai rendszerű szakképzésben, első egyetemi vagy főiskolai szintű képzésben részt vevő hallgató és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, (első egyetemi szintű alapképzésben vesz részt az a hallgató is, aki az alapfokozat megszerzését követően - folyamatos képzésben - első mesterképzésben, vagy aki első egységes, osztatlan képzésben vesz részt)
-    aki a családi pótlékra saját jogán jogosult; vagy
-    aki fogyatékosként szociális intézményi ellátásban részesül, feltéve, hogy őt a
gyámhatóság nem vette átmeneti vagy tartós nevelésbe, és a családi pótlékot igénylő – a kormányrendeletben foglaltak szerint – vele kapcsolatot tart fenn.

A kérelem postai úton, elektronikus űrlapon vagy személyesen benyújtható
-    a fővárosi és megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatánál,
-    a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál vagy az integrált ügyfélszolgálatnál (kormányablak), vagy
-    a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen

Az ellátást utólag, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig, fizetési számlára utalás esetében 3. napjáig folyósítja a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság.. A folyósított és át nem vett ellátás ismételt folyósítását az igényelbíráló szerv a jogosult kérelme alapján - ha a folyósítás sikertelensége a jogosult érdekkörében fennálló okra vezethető vissza -, az ellátás ismételt folyósításával kapcsolatos költségek legfeljebb jogszabályban meghatározott mértékének ellátásból történő levonásával teljesíti.

A folyósító szerv az augusztus hónapra járó ellátást a tárgyhónapban,
- kifizetési utalvánnyal történő kifizetés esetén augusztus 24-éig,
- fizetési számlára utalás esetén augusztus 26-áig folyósítja.
Hivatkozás: 1998.évi LXXXIV.tv.Csjt.

MAGASABB ÖSSZEGŰ CSALÁDI PÓTLÉK

Jogosult: A tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermek után.
Magasabb összegű családi pótlékot (nevelési ellátást) folyósítanak 1500 gramm születési súly alatt született gyermekek után 3 éves korig különös betegség nélkül is.
Saját jogán jogosult nevelési ellátásra jogosult a tizennyolcadik életévét betöltött tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy az iskoláztatási támogatásra való jogosultság megszűnésének időpontjától.
Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy
-    az a tizennyolc évesnél fiatalabb gyermek, aki az 5/2003. (II.19.) ESZCSM rendeletben meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul.
-    az a tizennyolc évesnél idősebb személy, aki a tizennyolcadik életévének a betöltése előtt munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek egészségi állapota a rehabilitációs hatóság minősítése alapján a tizennyolcadik életévének a betöltése előtt sem haladja meg az 50%-os mértéket, és ez az állapot legalább egy éve tart, vagy előreláthatólag legalább egy évig fennáll.

A kérelem postai úton, elektronikus űrlapon vagy személyesen benyújtható
-    a fővárosi és megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatánál,
-    a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál vagy az integrált ügyfélszolgálatnál (kormányablak), vagy
-    a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen.
A kérelemhez csatolni kell az „Igazolás tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről” elnevezésű nyomtatványt, melyet a gyermekklinika, gyermekkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelő vagy szakgondozó intézmény szakorvosa ad ki.
Amennyiben a szakvélemény szerint a gyermek nem jogosult a magasabb összegű ellátásra, a szülő az igazolás kiállítását követő 15 napon belül kezdeményezheti a szakvélemény felülvizsgálatát az OTH-nál (1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.)
Az OTH a kezdeményezéstől számított 8 napon belül felkéri a szakmailag illetékes szakfelügyelő főorvost a szakvélemény felülvizsgálatára. A feladat elvégzésével megbízott szakfelügyelő főorvos a felülvizsgálati eljárása során új igazolást állít ki.
2017. április 1-jétől az igénylő az igazolás kiállítását követő 15 napon belül kezdeményezheti a szakvélemény felülvizsgálatát a járási hivatalnál.  A járási hivatal a kezdeményezéstől számított 8 napon belül felkéri a szakmailag illetékes szakfelügyelő főorvost a szakvélemény felülvizsgálatára.
Nagykorú személy esetében a fővárosi és megyei kormányhivatal hivatalból – illetőleg az igénylő kérelmére – szakvéleményt kér a rehabilitációs hatóságtól, arra vonatkozóan, hogy az igénylő a munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette-e, illetve legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett-e, illetőleg az egészségi állapota nem haladja-e meg az 50%-or mértéket. Az orvosi bizottság szakvéleménye alapján fogják az igényt elbírálni

Ha állapotjavulás miatt a magasabb összegű családi pótlék már nem jár, a jogosultság megszűnését követő hónaptól a családi pótlékot új összeggel (pl. egy gyermek esetén 12.200,- Ft) folyósítják, feltéve, ha a szülő egyébként jogosult a családi pótlékra
ÖSSZEG: Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén 23.300,- Ft.
Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén 25.900,- Ft.
A 18. életévét betöltött tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos személy esetén     20.300,- Ft.

Annak a személynek, akinek rendszeres jövedelme (legalább három egymást követő hónapban keletkezett jövedelem, mely meghaladja a minimálbér összegét) van, a részére
megállapított családi pótlék folyósítását a negyedik hónaptól mindaddig szüneteltetni kell, amíg rendszeres jövedelemmel rendelkezik.

A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel megállapítható egyéb ellátások
-    közgyógyellátás
-    ingyenes tankönyvellátás
-    gyermekétkeztetés esetén 50%-os mértékű térítési díj-kedvezmény
-    gyermekgondozást segítő ellátás 10 éves korig
-    ápolási díj, ha önmaga ellátására képtelen, s állandó felügyeletre, gondozásra szorul
-    utazási kedvezmény, utazási költségtérítés
Hivatkozás: 1998.évi LXXXIV.tv.Csjt.


Sok munkaadó csak a költségtakarékosságot látja a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatásában - HR Portál 2016. 06.30.:

http://www.hrportal.hu/hr/sok-munkaado-csak-a-koltsegtakarekossagot-latja-a-fogyatekossaggal-elo-emberek-foglalkoztatasaban-20160629.html


Jogi nyilatkozat

Törekszem a honlapomon megjelenő adatok és információk folyamatos frissítésére és pontosítására.
A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége, a hivatkozott jogszabályokkal együtt értelmezendő és a szakértő telefonos rövid segítő tájékoztatására szükség van (minden eset más), ha korrekt, pontos, konkrét válasz szeretne esetére, mert a jogszabályokat gyakran más jogszabályokkal együtt kell értelmezni, és tudni kell alkalmazni. 


A honlap teljes tartalma Bernáthné Székely Julianna, rehabilitációs gazdasági menedzser, szakértő tulajdona.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a felhasználó a honlap tartalmát kizárólag személyes, nem kereskedelmi célra letöltse, de a tartalom módosítása vagy reprodukálása nem megengedett.
Ezért a tartalom bármely más célra történő másolása vagy használata tilos, mivel jogszabályokon alapuló közérthető tájékoztatás jelen tartalom, és az plágium, tartalom lopás lenne.
(Hivatkozás: 1999. évi LXXVI.tv.a szerzői jogokról)

0. AB határozat - Mmtv.szabályozása

Bernáthné Székely Julianna,
rehabilitációs gazdasági menedzser, rehabilitciós jogi szakértő

+36-20-420-20-39

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Alkotmánybíróság határozata szerint mulasztásos törvénysértés
a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény rendelkezése,

AB határozatnak megfelelően mégsem módosította a törvényhozó 2019.03.31-ig Mmtv. szabályozását


Az Alkotmánybíróság (21/2018 (XI.14. Magyar Közlöny 33/2018. 2018.11.28.) AB) határozata szerint Alaptörvény ellenes (mulasztásos törvénysértés) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény azon rendelkezése,
amelynek alapján a korábban rokkantsági nyugdíjban részesülő személyek esetében anélkül is állapotjavulásra lehetett hivatkozni, és ezzel akár 50%-ot is elérő mértékben csökkenteni az ellátórendszer radikális átalakítása miatt megszűnt rokkantsági nyugdíjukat felváltó rokkantsági ellátásuk összegét, hogy a tényleges fizikai állapotukban bármilyen javulás következett volna be.

Kimondta AB döntés többek között, hogy ezt a mulasztásos törvénysértést a törvényhozásnak 2019.03.31-ig orvosolnia kell.

Az Országgyűlés honlapján mai napig nincs nyoma erre irányuló törvényjavaslat beterjesztésének.
 
1.    „Az Alkotmánybíróság - hivatalból eljárva - megállapítja, hogy az Országgyűlés nemzetközi szerződésből származó jogalkotói feladat elmulasztását valósította meg azáltal, hogy a megváltozott munkaképességű sze¬mélyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 12. § (1) bekezdés a) pontját a törvény 33/A. § (1) bekezdés a) pontja alá tartozó esetekben oly módon rendelte alkalmazni, hogy ezzel egyidejűleg nem alkotott olyan szabályokat, melyek lehetővé teszik az ellátás összegének meghatározása során az ellátásra jogosultak élethelyzetét érdemben meghatározó tényleges fizikai állapota javulásának mértéke, il¬letőleg a 2012. január 1. napját megelőzően megállapított ellátás összege figyelembevételét.

Az Alkotmánybíróság felhívja az Országgyűlést, hogy jogalkotói feladatának 2019. március 31-ig tegyen eleget.

2.    Az Alkotmánybíróság megállapítja: az Alaptörvény Q) cikk (2) bekezdéséből következő alkotmányos követel¬mény, hogy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 33/A. § (1) bekezdés a) pontjának „- az állapotjavulás kivételével -" szövegrésze kizá¬rólag azon ellátásra jogosultak esetén alkalmazható, akiknek nem csak a jogszabályok szerinti kategóriák és értékek alapján meghatározott jogi értelemben vett állapota, hanem az élethelyzetét érdemben meghatározó tényleges fizikai állapota is kedvezően változott.

3.    Az Alkotmánybíróság a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosítá¬sáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 12. § (1) bekezdés a) pontja nemzetközi szerződésbe ütközésének megálla¬pítására, megsemmisítésére és alkalmazásának kizárására irányuló indítványt elutasítja.”

Hivatkozás: 21/2018 (XI.14.) AB határozat MK 33/2018. (2018.11.28.)
a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvénnyel kapcsolatos, nemzetközi szerződésből származó mulasztás megállapításáról és alkotmányos követelmény megállapításáról


Cikkek a témával kapcsolatban:


Rokkantsági ellátás: a kormány nem tartja kötelező érvényűnek az Alkotmánybíróság döntését, 2019.08.05:

https://magyarhang.org/belfold/2019/08/05/rokkantsagi-ellatas-a-kormany-nem-tartja-kotelezo-ervenyunek-az-alkotmanybirosag-donteset/

Lejárt AB határideje, de még mindig nincs új jogszabály a rokkantnyugdíjakról 2019.04.09.:

https://index.hu/belfold/2019/04/09/lejart_az_ab_hatarideje_de_meg_mindig_nincs_uj_jogszabaly_a_rokkantnyugdijakrol/

Semmit nem tett eddig a kormány, hogy rendezze a jogellenesen elvett rokkantnyugdíjakat, pedig AB kimondta, hogy jogellenesen vették el, 2019.08.05.:

https://hvg.hu/gazdasag/20190805_Semmit_nem_tett_eddig_a_kormany_hogy_rendezze_a_jogellenesen_elvett_rokkantnyugdijakat

EMMI: még folyik a szakértői munka, azért nem rendezték határidőre a rokkantnyugdíjasok ügyét, 2019.04.09.:

https://hvg.hu/gazdasag/20190409_Emmi_Meg_folyik_a_szakertoi_munka_azert_nem_rendeztek_hataridore_a_rokkantnyugdijasok_ugyet

Fél éve ignorálja az Alkotmánybíróság előírását a kormány, 2019.09.24.:

https://hvg.hu/itthon/20190924_alkotmanybirosag_kormany_rokkantsagi_ellatas

Jogellenesen vette el, csökkentette a rokkantnyugdíjakat az Orbán kormány, 2018.11.09.:

https://168ora.hu/itthon/alkotmanyellenesen-vonta-meg-vagy-csokkentette-a-rokkantnyugdijakat-az-orban-kormany-158821

AB jogellenesen vették el a rokkantsági ellátásokat, Orbánék jogellenesen vették el a rokkantnyugdíjakat,2018.11.11.:

https://index.hu/gazdasag/2018/11/09/ab_rokkantnyugdij/

Strasbourg és a Kúria után az Ab sem gondol mást: az emberi jogokat sértve vették el a rokkantnyugdíjasok juttatásainak nagy részét, 2018.11.11..

https://nepszava.hu/3014639_kimondta-az-alkotmanybirosag-jogellenesen-vonta-meg-a-kormany-a-rokkantnyugdijakat

Jogellenesen vették el a rokkantnyugdíjasok járandóságát - hatalmas pofonba szaladtak bele Orbánék, 2018.11.09.:

https://alfahir.hu/2018/11/09/rokkantsag_rokkantnyugdij_fidesz_alkotmanybirosag_jobbik

A nagy rokkantbotrány, 2018.11.11.:

http://medicalonline.hu/eu_gazdasag/cikk/a_nagy_rokkantbotrany

Alkotmánybíróság: Jogellenesen vették el a rokkantnyugdíjakat Orbánék, 2018.11.11.:

http://propeller.hu/itthon/3383613-alkotmanybirosag-jogellenesen-vettek-el-rokkantnyugdijakat-orbanek

A nemzetközi zsűri is megrendült Hajdú Eszter drámai független dokumentumfilmjén, a világ legjobb dokumentumfilm versenyén 2018 novemberében, azóta Dániában és több mint 17 országban levetítették már. Hungary 2018. ez a film címe, megfagyott a levegő, megrendült a nemzetközi zsűri, mert mindenki átélte, mi történt az európai Magyarországon, sajnos hazánkban nem engedélyezték a film vetítését: 

http://nyugatifeny.hu/2018/11/23/dramai-film-keszult-a-2018-as-magyar-valasztasokrol-tegnap-mutattak-be-amszterdamban-video


Jogi nyilatkozat:


Törekszem a honlapomon megjelenő adatok és információk folyamatos frissítésére és pontosítására.
A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége, hiszen
 nem tartalmazhat mindent a honlapom, a hivatkozott jogszabályokkal együtt értelmezendő és a szakértő telefonos rövid segítő tájékoztatására szükség van (minden eset más), ha korrekt, pontos, konkrét válasz szeretne esetére.

A honlap teljes tartalma Bernáthné Székely Julianna, rehabilitációs gazdasági menedzser, szakértő tulajdona.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a felhasználó a honlap tartalmát kizárólag személyes, nem kereskedelmi célra letöltse, de a tartalom módosítása vagy reprodukálása nem megengedett.

Ezért a tartalom bármely más célra történő másolása vagy használata tilos (hivatkozás: szerzői jogok tv., mivel jogszabályokon alapuló közérthető tájékoztatás, plágium, tartalom lopás).

(Hivatkozás: 1999. évi LXXVI.tv.a szerzői jogokról)

Bernáthné Székely Julianna,
rehabilitációs gazdasági menedzser, rehabilitciós jogi szakértő

+36-20-420-20-39 

julia.bernathKUKACgmail.com

14. Gyermekek otthongondozási díja (gyod) 2020.

Bernáthné Székely Julianna,
rehabilitációs gazdasági menedzser, szakértő

06-20-420-20-39

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14. GYERMEKEK OTTHONGONDOZÁSI DÍJA (GYOD) 2020.


2019.01.01-től egységes, az ápolási díjat váltja ki, és az ápolásra szoruló életkorára tekintet nélkül jár, de nem mindenkinek jár
Jogosultság: a szülő, aki súlyos fogyatékosságából eredően önellátásra képtelen vagy a tartós betegségéből eredően önellátásra képtelen gyermekéről gondoskodik. A szempontrendszer bővült, az autista gyermekre kiterjedően.
Egy szülő számára egyidejűleg csak egy gyermekek otthongondozási díjára való jogosultság állapítható meg, azonban kérelemmel élhet a járási hivatal felé, hogy több gyermekére tekintettel a GYOD összegének másfélszeresét állapítsák meg számára.
Egy gyermekre azonban csak egyetlen szülő kérheti meg a GYOD-ot.
Más, a gyermekkel közös háztartásban élő hozzátartozója számára csak akkor állapítják meg a GYOD-ot, ha a szülőnek az ellátásra való jogosultságát a gyermekre tekintettel már megállapították, de a szülő
•    meghalt, vagy
•    a szülői felügyeleti joga (Ptk. 4:186. § (1) a),c),e)vagy h)pontja vagy 4:186. § (2) alapján) szünetel, illetve azt a bíróság megszüntette, vagy
•    a gyermek állandó és tartós gondozásában a saját egészségi állapotára figyelemmel akadályozottá vált a szülő. Ebben az esetben a szülő egészségi állapotára figyelemmel fennálló akadályozottság tényét és várható időtartamát a járási hivatal szakértő szakvéleménye alapján állapítja meg.
Tartósan beteg az a gyermek a GYOD-ra vonatkozó jogszabály szerint, ha egészségi állapotára figyelemmel előreláthatóan három hónapnál hosszabb időtartamban ápolásra, gondozásra szorul.
Önellátásra képtelen a gyermek esetében a gyerek önellátásra képtelen állapotát orvosszakértőnek szakvéleményben kell megállapítani ahhoz, hogy igénybe tudja venni a szülő a GYOD-ot.
Hat év feletti gyermek esetén az önellátási képesség mértékének megállapítására irányuló vizsgálatot legalább középfokú iskolai végzettséggel, valamint egészségügyi szakképesítéssel rendelkező, az egészségügyi ágazatban vagy személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátáshoz kapcsolódóan legalább öt év szakmai tapasztalattal rendelkező személy végezheti el.
Hat év alatti gyermek esetében szakorvosnak kell igazolni a tényt.

A gyermekek otthongondozási díjának havi összege a 2020. évben

123 910 forint. (Szoc.tv.38.§) Ezt követő években a költségvetési törvény határozza majd meg az összegét. Több gyermek esetében a másfélszerese kerül megállapításra, azaz 185.865.-Ft.
Abban az esetben, ha a szülő más rendszeres pénzellátásban részesül a gyermekre tekintettel, akkor a bruttó összeg különbözetet fogja kézhez kapni.
Kivéve csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj vagy gyermekgondozást segítő ellátást, a gyermeknevelési támogatást ha azt nem a GYOD-ra jogosító gyermekre tekintettel állapították meg.

A GYOD folyósításának időtartama szolgálati időre jogosít. A gyermekek otthongondozási díjában részesülő személy – kivéve a nyugdíjast, akinek nem vonnak belőle nyugdíj járulékot- az ellátás után nyugdíjjárulék vagy magán-nyugdíjpénztári tagság esetén tagdíj fizetésére kötelezett.

Nem jogosult a szülő GYODra:
Ha a gyermek két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban, óvodai vagy gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben részesül, illetve
köznevelési intézmény tanulója vagy nappali felsőoktatásban vesz részt, kivéve, ha a köznevelési intézményben eltöltött idő a kötelező tartózkodásra meghatározott időtartamot nem haladja meg, vagy az óvoda v. a nappali ellátást nyújtó szociális intézményi, illetve a felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg, vagy ez csak a szülő rendszeres közreműködésével valósítható meg;
Ha rendszeres pénzellátásban részesül a fentebb részletezetteken, a táppénzen kívül, és annak összege meghaladja a GYOD összegét.
Ha a gyermek szakiskola, középiskola nappali rendszerű képzésének tanulója, illetve felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója; vagy keresőtevékenységet folytat és munkaideje a napi 4 órát meghaladja, kivéve az otthon történő munkavégzést.

GYODot megszüntetik:
Legfontosabb esetek, ha a az otthon gondozott gyermek már nem tekinthető önellátásra képtelennek, vagy a szülő a kötelezettségét nem teljesíti, az otthon gondozott gyermek meghal.

Nyugdíj, rokkantsági és rehabilitációs ellátás mellett is jogosult GYODra, ha a jogosultság keletkezését megelőző napon a GYOD-ra volt jogosult, és a jogosultság kezdőnapját megelőző 20 éven belül a GYOD-ra, illetve súlyos fogyatékos hozzátartozó miatti ápolási díj szerinti vagy a kiemelt ápolási díjra való jogosultsága együttesen összeszámítva legalább 10 évig fennállt.

A nyomtatvány papír alapon elérhető valamennyi kerületi (járási) hivatalnál, kormányablaknál és polgármesteri hivatalnál, kormányhivatal honlapján.

Hivatkozás: 1993.évi III.tv.Szoc.tv.

GYOD-dal kapcsolatos riport:
http://www.atv.hu/videok/video-20190104-itt-a-gyod-havi-brutto-100-ezer-forint-mire-eleg-az-otthonapolasi-dij-emelese 

_______________________________________________________
Sok munkaadó csak a költségtakarékosságot látja a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatásában - HR Portál 2016. 06.30.:

http://www.hrportal.hu/hr/sok-munkaado-csak-a-koltsegtakarekossagot-latja-a-fogyatekossaggal-elo-emberek-foglalkoztatasaban-20160629.html


Jogi nyilatkozat

Törekszem a honlapomon megjelenő adatok és információk folyamatos frissítésére és pontosítására.
A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége, a hivatkozott jogszabályokkal együtt értelmezendő és a szakértő telefonos rövid segítő tájékoztatására szükség van (minden eset más), ha korrekt, pontos, konkrét válasz szeretne esetére, mert a jogszabályokat gyakran más jogszabályokkal együtt kell értelmezni, és tudni kell alkalmazni. 


A honlap teljes tartalma Bernáthné Székely Julianna, rehabilitációs gazdasági menedzser, szakértő tulajdona.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a felhasználó a honlap tartalmát kizárólag személyes, nem kereskedelmi célra letöltse, de a tartalom módosítása vagy reprodukálása nem megengedett.
Ezért a tartalom bármely más célra történő másolása vagy használata tilos, mivel jogszabályokon alapuló közérthető tájékoztatás jelen tartalom, és az plágium, tartalom lopás lenne.
(Hivatkozás: 1999. évi LXXVI.tv.a szerzői jogokról)

13. Rokkantsági ellátás vagy öregségi nyugdíj

Bernáthné Székely Julianna,
rehabilitációs gazdasági menedzser, szakértő

06-20-420-20-39

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13. Rokkantsági ellátás vagy öregségi nyugdíj


Azok a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesült személyek, akik a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI.tv. (Mmtv) hatályba lépésekor – 2012. január 1-jén – az 57. életévüket már betöltötték, azaz 1955. január 1-jét megelőzően születtek.

Az Mmtv. 32. § (4) bekezdése szerint az 1955. január 1-je előtt született és 2011. december 31-én I., II. vagy III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesült személyek a kormányhivatalokon belül a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervtől kérhetik, hogy rokkantsági ellátásuk a nyugdíjkorhatár betöltését követően öregségi nyugdíjként kerüljön továbbfolyósításra.

Fontos hangsúlyozni, hogy az öregségi nyugdíjként történő továbbfolyósítás kérelemre történhet. Ha a rokkantsági ellátás öregségi nyugdíjként történő folyósítását az érintett személy még nem kérte, vagy kérelmét követően az még nem öregségi nyugdíjként került folyósításra, öregségi nyugdíj megállapítása iránti igény ia benyújtható.

Igénylő kérheti az öregségi nyugdíjának új igényként történő kiszámítását és megállapítását. Ebben az esetben az öregségi nyugdíj összege az igénybejelentés időpontjában hatályos szabályok szerint kerül kiszámításra, amely összeg eltérhet a már folyósításra kerülő rokkantsági ellátás összegétől (többnyire ezt célszerű megtenni abban az esetben, ha a rokkantosítása előtti aktív életében az illető ellátott legalább 20 évi szolgálati időt szerzett). Fontos hangsúlyozni, hogy ezzel a lehetőséggel viszont kizárólag abban az esetben lehet élni, ha a rokkantsági ellátása a fent említett kérelme alapján már nem öregségi nyugdíjként kerül tovább folyósításra.

Az öregségi nyugdíj újbóli kiszámításának kérelmében egyértelműen jelezni szükséges, hogy a nyugellátás megállapítását kizárólag abban az esetben kéri, amennyiben az új megállapítás magasabb összegű nyugellátást eredményez, mint a rokkantsági ellátásnak öregségi nyugdíjként történő tovább folyósítása. Megjegyzem, ha alacsonyabb összegű, kedvezőtlenebb lenne egyébként az új öregségi nyugdíj összege, mint a rokkantsági ellátásának az összege, akkor el is utasítja a hivatal az öregségi nyugdíj igényét illetőnek, és ekkor kérheti a rokkantsági ellátásának öregségi nyugdíjként tovább folyósítását a nyugdíjfolyósítótól.

A fenti módon benyújtott öregségi nyugdíjigények elbírálása során az eljáró nyugdíjbiztosítási szervek olyan eljárást folytatnak, hogy az igénybejelentésre tekintettel előzetes számítást végeznek az öregségi nyugellátás várható összegére vonatkozóan. Ennek eredményéről külön tájékoztatást nyújtanak az érintett igénylő részére.

A tájékoztatást követő 15 napon belül dönthet majd az érintett igénylő arról, hogy a rokkantsági ellátással azonos összegben folyósított öregségi nyugdíjat vagy az új összegben megállapított öregségi nyugdíjat kívánja-e igénybe venni. Mivel az öregségi nyugdíj megállapítása a rokkantsági ellátás folyósításának megszüntetését eredményezi, ezért a fenti eljárással kiküszöbölésre kerül, hogy az érintett személynek a számára alacsonyabb összegű ellátás kerüljön öregségi nyugdíjként tovább folyósításra.

Természetesen az igénylőnek kedvezőbb összeget állapíthatja meg hatóság. Ha az öregségi nyugdíj új összegére adta be kérelmét, de az igénylőnek az kedvezőtlenebb, akkor a hatóság elutasítja kérelmét. Ebben az esetben az 1955. január 1-jét megelőzően született és 2011. december 31-én I-III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülő személyek az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követően kérhetik, hogy a rokkantsági ellátásuk azonos összegben öregségi nyugdíjként kerüljön tovább folyósításra, mint fenn említettem.

A törvény nem rendeli el, hogy a megváltozott munkaképességűek ellátása folyósítását az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésével  meg kell szüntetni, így az igénylő részére a jogosultsági feltételek fennállása esetén az öregségi nyugdíj megállapítható akkor is, ha az igénylő a megváltozott munkaképességűek ellátásában részesül

Azok számára, akik 1955. január 1. után születtek, ez a lehetőség már nem áll fenn, viszont az ő esetükben a 2012. január 1. után megállapított rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás összege jellemzően olyan alacsony, hogy az általános szabályok szerint számított nyugdíjuk valószínűleg magasabb lesz, mint az ellátásuk összege.

Öregségi nyugdíjasként a felülvizsgálati kötelezettség természetesen megszűnik, vagyis nem kell több felülvizsgálatra elmenni nyugdíjasként. Öregségi nyugdíjasként a versenyszférában végzett nyugdíj melletti munka tekintetében a korábbi kereseti vagy munkaidőt illető korlátozások is megszűnnek.
 
Fenti lehetőség csak az Mmtv-ben meghatározott személyi kört érinti, nem vonatkozik két személyi körre Mmtv szerint (minden eset más lehet, keressen kérem a személyre szóló tájékoztatásért).
Ha a kérelem alapján öregségi nyugdíj megállapítására kerül sor, a rokkantsági ellátást megszüntetik.

Hivatkozás: 2011.évi CXCI.tv., 1997. LXXXI. tv. (Tny ) 1991. évi IV.tv.(Flt) 

Sok munkaadó csak a költségtakarékosságot látja a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatásában - HR Portál 2016. 06.30.:

http://www.hrportal.hu/hr/sok-munkaado-csak-a-koltsegtakarekossagot-latja-a-fogyatekossaggal-elo-emberek-foglalkoztatasaban-20160629.html

Jogi nyilatkozat


Törekszem a honlapomon megjelenő adatok és információk folyamatos frissítésére és pontosítására.
A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége, a hivatkozott jogszabályokkal együtt értelmezendő és a szakértő telefonos rövid segítő tájékoztatására szükség van (minden eset más), ha korrekt, pontos, konkrét válasz szeretne esetére, mert a jogszabályokat gyakran más jogszabályokkal együtt kell értelmezni, és tudni kell alkalmazni. 


A honlap teljes tartalma Bernáthné Székely Julianna, rehabilitációs gazdasági menedzser, szakértő tulajdona.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a felhasználó a honlap tartalmát kizárólag személyes, nem kereskedelmi célra letöltse, de a tartalom módosítása vagy reprodukálása nem megengedett.
Ezért a tartalom bármely más célra történő másolása vagy használata tilos, mivel jogszabályokon alapuló közérthető tájékoztatás jelen tartalom, és az plágium, tartalom lopás lenne.
(Hivatkozás: 1999. évi LXXVI.tv.a szerzői jogokról)