3. Nyugdíjak, ellátások emelése 2020.

Bernáthné Székely Julianna,
rehabilitációs gazdasági menedzser, szakértő

06-20-420-20-39

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2019.novemberében az infláció miatt a törvény szerint kifizetett 0,7%- os mértékkel is növekszik 2020.01.01-jétől a nyugdíjak és egyéb ellátások, valamint 2,8%-al
(miközben a jegybank 3,4%-os áremelkedést prognosztizál, ezért ezévben ismét hiteleznek az ellátottak a Kormánynak)

„2020. január 1 -jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. § (5) bekezdése alapján 0,7 százalékkal kell emelni
1.            azt az öregségi nyugdíjat,
2.            azt az özvegyi nyugdíjat,
3.            azt a szülői nyugdíjat,
4.            azt az árvaellátást,
5.            azt a baleseti hozzátartozói nyugellátást,
6.            azt a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,
7.            azt a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,
8.            azt a korhatár előtti ellátást,
9.            azt a szolgálati járandóságot,
10.          azt az átmeneti bányászjáradékot,
11.          azt a táncművészeti életjáradékot,
12.          azt a rokkantsági ellátást,
13.          azt a rehabilitációs ellátást,
14.          azt a baleseti járadékot,
15.          azt a bányászok egészségkárosodási járadékát,
16.          azt a fogyatékossági támogatást,
17.          azt a vakok személyi járadékát,
18.          azt a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást,
19.          azt a polgármesterek közszolgálati járadékát,
20.          azt a honvédekjogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást,
21.          azt a honvédekjogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását,
22.          azt a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást,
23.          azokat a hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásokat,
24.          azt a házastársi pótlékot,
25.          azt a házastárs után járó jövedelempótlékot és
26.          azokat az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emeléseket, amelyeknek a Tny. 62. §-ában foglaltak szerinti emelését kormányrendelet elrendeli, és
amely után a jogosultnak a nyugellátások és egyes más ellátások 2019. novemberi kiegészítéséről szóló 238/2019. (X. 16.) Korm. rendelet alapján egyösszegű kifizetés járt.”

Ha a fenti szerinti sajátjogú ellátást a 2020.01.01-től a fenti szerinti emelésre jogosító ellátás helyett, újraszámítás nélkül folyósítják tovább, vagy a fenti bekezdés szerinti emelésre jogosító ellátás megszűnését követő naptól újraszámítás nélkül állapítják meg - ideértve a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 9. § b) pontja szerinti esetet is -, az (1) bekezdés szerint megemelt összeget kell továbbfolyósítani, illetve megállapítani.

Ha a rokkantsági ellátást, a rehabilitációs ellátást, a baleseti járadékot vagy a bányászok egészségkárosodási járadékát 2020. évi időponttól, rokkantsági járadéknak, vagy a fenti bekezdés szerint emelésre jogosító
a) rokkantsági ellátásnak,
b) rehabilitációs ellátásnak,
c) baleseti járadéknak vagy
d) bányászok egészségkárosodási járadékának
a megszűnését követő naptól állapítják meg, a megállapított ellátást a fenti bekezdés szerinti mértékkel meg kell emelni.

A fentieken túl változik a rokkantsági járadék havi összege is, mely 2020. január 1-jétől 37.350 forintról 38.670 forintra emelkedik. (83/1987. (XII. 27.) MT rendelet 2. § (3))

„(3)          Ha a rokkantsági ellátást, a rehabilitációs ellátást, a baleseti járadékot vagy a bányászok egészségkárosodási járadékát 2019. évi időponttól, rokkantsági járadéknak vagy az (1) bekezdés szerinti emelésre jogosító

a)            rokkantsági ellátásnak,
b)           rehabilitációs ellátásnak,
c)            baleseti járadéknak vagy
d)           bányászok egészségkárosodási járadékának
a megszűnését követő naptól állapítják meg, a megállapított ellátást az (1) bekezdés szerinti mértékkel meg kell emelni.
.
2.            §             (1) 2020. január 1-jétől - az arra jogosultak esetében az 1. § (1) bekezdése szerinti emelést követően - a Tny. 62. § (1)  bekezdése alapján 2,8 százalékkal kell emelni a 2020. január 1-jét megelőző időponttól megállapított, az 1. § (1)            bekezdés 1-26. pontja szerinti ellátásokat.

 (2)          Ha egy személy részére egyidejűleg több, e rendelet alapján emelendő ellátást folyósítanak, az ellátásokat külön-külön kell emelni.
(3)          Több nyugellátásra való jogosultságot érintő változás esetén a változás időpontjától kezdődően a sajátjogú és a hozzátartozói nyugellátásokat emelt összegben kell továbbfolyósítani olyan összegben, mintha ez az ellátás a változás napját megelőzően is önállóan került volna folyósításra.
(4)          Az özvegyi és a szülői nyugdíj megosztása esetén a folyósított nyugdíjrészt kell emelni.

7.            § A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet
a)            2. § (1) bekezdés d) pont da) és de) alpontjában a „198 610"szövegrész helyébe a „205 600” szöveg,
b)           4. § (1) bekezdésében a „198 610"szövegrészek helyébe a„205 600"szöveg,
c)            4. § (2) bekezdésében a „99 305" szövegrész helyébe a„102 800"szöveg lép.

8.§: 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 62. § „(7) A sajátjogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj 2020. január 1-jétől havi 96 835 forint összeghatárig folyósítható együtt.

9. § (4) A 2019. december 31-ét követő kezdő időponttól megállapított időskorúak járadékára való jogosultság esetén az Szt.
a)            32/B. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelemhatár 26 350 Ft,
b)           32/B. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jövedelemhatár 30 995 Ft,
c)            32/B. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jövedelemhatár 41 840 Ft.
(5)          2020. január 1-jétől az időskorúak járadékának havi összege
a)            jövedelemmel nem rendelkező, az Szt.
aa)         32/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogosult esetén 26 350 Ft,
ab)         32/B. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogosult esetén 30 995 Ft,
ac)          32/B. § (1) bekezdés c) pontja szerinti jogosult esetén 41 840 Ft,
b)           jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az a) pont szerinti összegnek és a jogosult havi jövedelmének a különbözete.

327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet „8/A. § A 2019. december 31-ét követő kezdő időponttól megállapított rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásra való jogosultság esetén az Mmtv. 9. §-a és 12. §-a szerinti
alapösszeg 104 405 forint."

Az e rendelet alapján emelendő, 2020. januárra járó ellátásokat a jogosultak számára már emelt összegben kell folyósítani. Az emelésre való jogosultság akkor is fennáll, ha az ellátásokban több, a fentiek szerinti változás következett be. A jogszabály szerint, ha egy embernek egyidejűleg több, emelendő ellátást folyósítanak, az ellátásokat külön-külön kell emelni.

MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatóság) 2020. január hónapban minden ügyfelét levélben, személyre szólóan értesíti az előző évben folyósított ellátások összegéről, valamint a 2020. január havi emelésről ellátás-típusonkénti bontásban, továbbá arról is, hogy a folyósított összegből milyen jogcímen és milyen összegben történik levonás.
A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az ellátások emeléséről hivatalból gondoskodik – tehát az érintett nyugdíjasnak vagy egyéb ellátásban részesülő személynek külön kérelmet nem kell benyújtania –, a 2020. január hónapban esedékes ellátásokat már a fentieknek megfelelő összegben folyósítja, illetőleg utalja.
(Megjegyzés: családtámogatási ellátásoknál – fogyatékossági-, családi pótlék – a januári emelt összeg februárban érkezik, mert annak folyósítása nem az adott hónapban történik, hanem azt követően.)

Az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege változatlanul havi 28.500 forint,

Hatályos: 2020. 01. 01.

Hivatkozás: 300/2019. (XII. 11.)Korm. rendelet a nyugellátások és egyes más ellátások 2020. január havi emeléséről és a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62 § értelmében Magyar Közlöny 200/2019. (XII. 11.) 


Sok munkaadó csak a költségtakarékosságot látja a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatásában - HR Portál 2016. 06.30.:

http://www.hrportal.hu/hr/sok-munkaado-csak-a-koltsegtakarekossagot-latja-a-fogyatekossaggal-elo-emberek-foglalkoztatasaban-20160629.html

Jogi nyilatkozat

Törekszem a honlapomon megjelenő adatok és információk folyamatos frissítésére és pontosítására.
A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége, a hivatkozott jogszabályokkal együtt értelmezendő és a szakértő telefonos rövid segítő tájékoztatására szükség van (minden eset más), ha korrekt, pontos, konkrét válasz szeretne esetére, mert a jogszabályokat gyakran más jogszabályokkal együtt kell értelmezni, és tudni kell alkalmazni. 


A honlap teljes tartalma Bernáthné Székely Julianna, rehabilitációs gazdasági menedzser, szakértő tulajdona.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a felhasználó a honlap tartalmát kizárólag személyes, nem kereskedelmi célra letöltse, de a tartalom módosítása vagy reprodukálása nem megengedett.
Ezért a tartalom bármely más célra történő másolása vagy használata tilos, mivel jogszabályokon alapuló közérthető tájékoztatás jelen tartalom, és az plágium, tartalom lopás lenne.
(Hivatkozás: 1999. évi LXXVI.tv.a szerzői jogokról)